Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities

 1. Up2Date is hierna te noemen de Organisator.

 2. Klant is de natuurlijke persoon, niet handelend als ondernemer, die op enigerlei wijze, direct of indirect een overeenkomst aangaat met de Organisator. 

 3. Activiteit is de eenmalige gebeurtenis ter lering of vermaak die de Klant afneemt bij de Organisator.

 4. Overeenkomst is een afspraak, overeenkomst of contract tussen Organisator en de Klant, inclusief de Algemene Voorwaarden indien van toepassing.

 

Artikel 2 Identiteit van de ondernemer

 

Femke en Esther

Oude Beekbergerweg 151 E

7333 AE Apeldoorn

2date.info@gmail.com

Kvk: 76870146

 

Artikel 3 Toepasselijkheid

 1. Op alle aanbiedingen, activiteiten en overeenkomsten van Organisator zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 2. Indien de Klant in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in, deze Algemene Voorwaarden, zijn deze voor Organisator alleen bindend indien en voor zover deze door Organisator uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

 3. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden

Artikel 4 Prijzen

 1. Alle prijzen zijn inclusief BTW-belasting en andere heffingen welke overheidswege worden opgelegd.

2.     Alle prijzen op de website zijn onder voorbehoud van programmeer- en typefouten. Bij druk – en zetfouten is de organisator niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

Artikel 5 Activiteiten

 1. De Klant neemt op de website een Date af die een bepaalde waarde vertegenwoordigt maar waar geen specifieke Activiteit bij is genoemd.

 2. Foto’s en afbeeldingen die gebruikt zijn op de Website en in het gedrukte materiaal dienen slechts ter illustratie. Organisator draagt er echter zorg voor dat de afbeeldingen zoveel mogelijk aansluiten bij de werkelijkheid.

 3. Voor vragen en/of klachten over de keuze van de Activiteit kan de Klant zich wenden tot de Organisator.

 4. Indien de Klant een Activiteit afneemt bij de Organisator en de Klant op de afgesproken datum niet verschijnt, is de Organisator geen enkele restitutie verschuldigd aan de klant.

 5. De Activiteit is alleen geldig op de door de Klant gekozen datum, tenzij anders is aangegeven.

 6. De Activiteit kan niet worden doorverkocht, tenzij in overleg met, en bij goedkeuring van de Organisator. Hier kunnen extra kosten aan zijn verbonden.


Artikel 6 Overeenkomst/ levertijd/ herroepingsrecht

 1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Klant een boeking plaatst via de website of email, en de Organisator hiervan een bevestiging stuurt per mail.

 2. Met het aangaan van een Overeenkomst gaat de Klant een betalingsverplichting aan.

 3. De Klant is zich er van bewust dat de Activiteit niet onder de wettelijk bepaalde bedenktermijn van 14 dagen valt. Het herroepingsrecht (recht van ontbinding) is niet van toepassing derhalve in de Overeenkomst een bepaald tijdstip of een bepaalde periode van nakoming is voorzien. Deze uitzondering op het herroepingsrecht is van toepassing op de dienstverlening van Organisator.

 4. Organisator is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van haar verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst.

 5. Indien de overeengekomen datum niet haalbaar is, neemt Organisator contact met de Klant op. Organisator zal dan een alternatieve datum voorstellen. De Klant heeft dan tevens het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden.

 6. Indien de Klant de overeenkomst conform artikel 6.5 ontbindt, zal Organisator gedane betalingen zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, aan de Klant terugbetalen

 7. In geval van ziekte of andere onvoorziene oorzaken, is het tot 24 uur voor aanvang van een Activiteit is het, in overleg met Organisator, mogelijk de Activiteit te annuleren. Er zal dan gezocht worden naar een nieuwe datum.

Artikel 7 Betalingsvoorwaarden

 1. Klant dient de betalingen aan Organisator te voldoen via de toegezonden factuur. De bestelling dient steeds vooraf betaald te worden. 

 2. Indien de Klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, heeft de Organisator het recht de afspraak te annuleren.

 3. Wanneer de factuur betaald is door de klant, is de Organisator verplicht de activiteit door te laten gaan. Tenzij er zwaarwegende redenen zijn waardoor dit niet haalbaar is (ziekte/overlijden) In dat geval krijgt de klant het betaalde bedrag terug.

 4. Drank en eten, welke tijdens de uitvoering van de Activiteit, door de Klant worden besteld bij een externe partij, zijn niet inclusief de genoemde en berekende prijzen van de Activiteit en dienen direct bij de betreffende Aanbieder te worden afgerekend.

Artikel 8 Aansprakelijkheid

 1. Organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor persoonlijk letsel of schade van welke aard dan ook, onverschillig door welke oorzaak deze ontstaan is, voorafgaand, tijdens of ten gevolge van de Activiteit. Uitzondering hierop is de wettelijke verplichting tot schadevergoeding door aantoonbare opzet of grove schuld door Organisator. De wettelijke schadevergoeding is beperkt tot ten hoogste het totaalbedrag van de desbetreffende Activiteit.

 2. Aansprakelijkheid van Organisator jegens de Klant voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten. 

 3. Organisator is niet aansprakelijk voor enige schade die ontstaat door tekortkoming in de uitvoering van de Activiteit door, danwel onrechtmatig handelen van activiteit bij een externe partij. 

 4. Organisator is nimmer aansprakelijk voor enige schade voortvloeiende uit letsel en/of dood ontstaan gedurende de uitvoering van de Activiteit.

 5. De aansprakelijkheid van Organisator jegens de Klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien de Klant Organisator onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Organisator ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Organisator in staat is adequaat te reageren.

 6. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de Klant de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Organisator meldt.

 7. Klant vrijwaart Organisator voor alle aanspraken van derden.

 8. In geval van overmacht is Organisator niet gehouden tot vergoeding van de daardoor bij de Klant ontstane schade.

 9. Persoonlijke eigendommen van de Klant op locatie van Up2Date zijn niet onder het beheer van Up2Date. Bij verlies of diefstal is de Organisator niet aansprakelijk. 

 10. In het geval van door de Klant aangerichte schade en vernieling aan het pand van Oldschool, is de Klant hier zelf voor aansprakelijk. 

 11. Indien bij het afnemen van een date night-pakket schade ontstaat aan eigendommen van Organisator wegens onjuist gebruik door de Klant, dient de Klant deze eigendommen te vergoeden tot een bedrag waarmee Organisator de eigendommen weer kan inzetten voor een volgende date night.

Artikel 9 Informatie op Website

 1. De inhoud van de website en de Activiteiten worden met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Organisator kan echter niet uitsluiten dat informatie niet juist en/of onvolledig is. Organisator is niet aansprakelijk voor de gevolgen van een kennelijk onjuiste of onvolledige website.

Artikel 10 Klachten

 1. Voor klachten over de wijze van het aanbod en de selectie van de Activiteiten als zodanig kan de Klant zich wenden tot Organisator. Organisator zal zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 14 dagen, inhoudelijk reageren.

 

Artikel 11 Intellectuele eigendom

 1. Alle intellectuele (eigendoms)rechten welke kunnen worden uitgeoefend ten aanzien van de (inhoud van de) website van Organisator en gedrukt materiaal zijn voorbehouden aan Organisator en/of haar licentiegevers/ nemers.

Artikel 12 Persoonsgegevens

 1. Organisator verwerkt de persoonsgegevens van Klanten overeenkomstig de op de website gepubliceerde privacy- & dataverklaring.

 2. In het geval dat de Klant aan Organisator persoonsgegevens van derden verstrekt, vrijwaart de Klant Organisator voor alle aanspraken van derden die voortvloeien uit of verband houden met de verwerking van die persoonsgegevens door Organisator.

Artikel 13 Slotbepalingen

 1. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

 2. Voor zover door deze algemene voorwaarden of de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter.

 3. Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dit geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.

 4. Onder “schriftelijk” valt in deze voorwaarden ook e-mail, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.

 5. Bij elektronische communicatie met Organisator geldt de door Organisator ontvangen of opgeslagen versie van dat bericht als de authentieke versie, tenzij de Klant kan aantonen dat deze versie niet authentiek is.

 

Contactgegevens

Mocht je na het lezen van onze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben over deze Algemene Voorwaarden, neem dan contact met ons op via: 2date.info@gmail.com

Privacyverklaring

Privacy- & datagebruikverklaring

Via de website van Up2Date worden persoonsgegevens verwerkt die privacygevoelig kunnen zijn. Het is voor ons van groot belang om hier zorgvuldig mee om te gaan. Wij verkopen jouw gegevens niet door aan derden, delen deze alleen wanneer dit strikt noodzakelijk is en het is te allen tijde mogelijk om jouw data die in ons bezit zijn, in te zien.

In deze privacy- en datagebruikverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken met welk doel. Wij raden je aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

De Wet bescherming persoonsgegevens (Wpb)

Sinds 1 september 2001 is de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) van kracht. Deze wet geeft aan wat de rechten zijn van iemand van wie gegevens worden gebruikt en wat de plichten zijn van de instanties of bedrijven die gegevens gebruiken. Bij onze verwerking van deze gegevens houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat wij:

 • Duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacy- & datagebruikverklaring;

 • Proberen onze verzameling van persoonsgegevens te beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor operationele doeleinden;

 • Je eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om je persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin jouw toestemming is vereist;

 • Passende beveiligingsmaatregelen nemen om je persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;

 • Jouw recht respecteren om je persoonsgegevens op jouw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Wat zijn persoonsgegevens?

Onder een persoonsgegeven wordt verstaan een gegeven dat herleidbaar is tot een “geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon”. Dat betekent dat de naam van een persoon op wie de gegevens betrekking hebben bekend is, dan wel dat die persoon kan worden achterhaald. Voor zover dit passend is, kunnen gebruikers worden gevraagd om gegevens inzake hun naam, e-mailadres, telefoonnummer, fysieke adres, postcode, land, geslacht en geboortedatum te verstrekken.

Doeleinden van verwerking

Up2Date kan persoonsgegevens verzamelen van gebruikers wanneer gebruikers een boeking doen, zich abonneren op de nieuwsbrief, deelnemen aan een wedstrijd of promotie, reageren op een enquête of een formulier invullen. Jouw persoonsgegevens worden gebruikt om een date in te plannen, om de betaling te verwerken, voor het verlenen van toegang tot de website van Up2Date, voor communicatie over de date, om problemen met geleverde diensten te voorkomen en op te lossen, om nieuwsbrieven waarop de gebruiker zich heeft geabonneerd te verzenden en voor interne klantstatistieken.
Je gegevens worden op een behoorlijke en zorgvuldige manier in overeenstemming met de Wbp verwerkt. Dat betekent dat wij in sommige gevallen toestemming zullen vragen voor het verwerken van je persoonsgegevens. Verder zullen deze persoonsgegevens alleen worden gebruikt wanneer je ons hiertoe toestemming hebt verleend. Dat betekent dat wanneer je bijvoorbeeld je naam en adres invult voor het toezenden van bepaalde informatie, deze gegevens niet worden gebruikt om je ook andere informatie toe te zenden (behalve als dat is aangegeven).

Cookies

Een cookie is een klein bestand dat op je harde schijf wordt opgeslagen en alleen wordt herkend door de server die de cookie opslaat. Een cookie laat onze server zien dat je bent teruggekeerd naar een bepaalde pagina op onze site. Een cookie registreert geen persoonlijke gegevens zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres of andere zaken die naar jou als persoon zijn te herleiden. Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website en ter verbetering van de gebruikservaring van onze website. Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt. Indien je dit wenst kun je je browser zo instellen dat cookies worden geweigerd of dat je een waarschuwing krijgt wanneer er cookies worden verzonden. De cookies die wij plaatsen zijn afkomstig van Up2Date en de volgende derde partijen; Google Analytics.

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met je persoonsgegevens omgaan. Wij raden je aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacy- & datagebruikverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd en oude versies houden wij beschikbaar. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je van wijzigingen op de hoogte bent

Contactgegevens

Femke en Esther / Oude Beekbergerweg 151 E 7333AE Apeldoorn Nederland/ 2date.info@gmail.com